بررسی کارائی مدل ریزمقیاس نمائی آماری (SDSM) در پیش‌بینی پارامترهای دمائی در سه اقلیم متفاوت (مطالعه موردی: مشهد و شیراز و رامسر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی-تغییرات آب و هوائی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار گروه ژئوموفولوژی و اقلیم‌شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار گروه ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری ،‌سبزوار ، ایران

4 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی-شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران