سنجش توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه‌موردی: بخش گتاب، شهرستان بابل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مازندران، مازندران ، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری‌ و مدرس دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گلستان ، ایران