تحلیل فضایی تغییرات آب وهوایی ایران طی دهه های اخیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آب و هواشناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران ، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد آب و هواشناسی ، دانشگاه لرستان، لرستان ایران