دید فرهنگی به مدیریت ترافیک کلانشهرها( مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان ،‌زنجان ، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و آب و هواشناسی، دانشگاه زنجان ،‌زنجان ،‌ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

عدم وجود الگوی مناسب رفتار ترافیکی در کشور ما نتیجۀ عوامل مختلفی است. عمده ترین این عوامل را می‌توان تقدم شهرنشینی بر شهر گرایی درنتیجۀ سیل مهاجرت های خیل عظیم ساکنین شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ و مادرشهرها بعد از انجام اصلاحات اراضی و تمایل خانواده ها به استفادۀ روزافزون از اتومبیل شخصی دانست. بیان صفات و ویژگی های فرهنگی نامطلوبی که باعث پیدایی و گسترش وضعیت نابسامان ترافیکی کشور می شود. در تحقیق حاضر سعی شده است به تحلیل و بررسی وضعیت ترافیک شهر اصفهان از دید فرهنگ سازی ترافیک پرداخته شود، با هدف شناخت وضع موجود مسایل فرهنگی ترافیک و همچنین شناخت آسیب های ناشی از فرهنگ ترافیک، برای این منظور برای  گردآوری اطلاعات از طراحی پرسشنامه­ بهره گرفته شده که با استفاده از روش نمونه­گیری کوکران حجم نمونه 322 عدد تعیین شد و در ادامۀ کار پرسشنامه­ها در محدودۀ مورد مطالعه تکمیل شدند. حجم نمونه برای پرسشنامۀ دوم برابر 200 عدد تعیین گردید. برای ارائۀ راهبردها نظرسنجی از 30 نفر از متخصصان مرکز حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان به عمل آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که سطح فرهنگ ترافیک شهروندان نامناسب بوده است. برداشت­های میدانی و پرسش­نامه ها ی که در دو سری تهیه شده، نشان می­دهند که در سری اول حدود 29 درصد و در سری دوم 31 درصد شهروندان در سطح بالای فرهنگ ترافیک قرار دارند. در نهایت با توجه به یافته­های تحقیق راهکاری­های پیشنهادی ارائه گردیده شده است.

کلیدواژه‌ها