دید فرهنگی به مدیریت ترافیک کلانشهرها( مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان ،‌زنجان ، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و آب و هواشناسی، دانشگاه زنجان ،‌زنجان ،‌ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری