تحلیلی بر الگوهای سینوپتیکی مولد بارش‌های رگباری (مطالعه موردی: بارش 132 میلیمتری مورخ 22/7/1391 شهرستان بهشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ،‌ایران

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران

4 کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران