تحلیلی بر الگوهای سینوپتیکی مولد بارش‌های رگباری (مطالعه موردی: بارش 132 میلیمتری مورخ 22/7/1391 شهرستان بهشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ،‌ایران

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران

4 کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

رگبارها از جمله مخاطرات طبیعی اند که آگاهی از چگونگی وقوع و میزان اثرات آن کمک بسزایی در کاهش آسیب های احتمالی محیطی می نماید. پژوهش حاضر به منظور شناخت، قانونمند کردن و پیش بینی رگبارها صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، مطالعه سینوپتیکی بارش رگباری 132 میلیمتری مورخ 22/7/1391 شهرستان بهشهر می­باشد. به همین منظور برای دستیابی به این هدف، از نقشه­های سینوپتیکی روزانه­ی سازمان هواشناسی کشور در تراز 500 هکتوپاسکال شامل، ارتفاع ِژئوپتانسیل، سطح دریا، امگا، رطوبت نسبی و رطوبت ویژه یرای روزهای 21 و 22 مهر ماه 1391 استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که توده هواهای موثر در ریزش بارش رگباری شهرستان بهشهر، سامانه کم فشار و پرفشار مهاجر اروپایی و ناوه های وارده از غرب و جنوب غرب منطقه ایران می­باشند. بنابراین شرایط سینوپتیکی لازم برای ایجاد بارش­های رگباری منطقه­ی مورد مطالعه که شامل، فرارفت هوای سرد روی دریای خزر به وسیله سامانه­ی پرفشار مهاجر اروپایی و صعود توده هوای گرم و مرطوب به وسیله کم فشار مهاجر اروپایی و همرفت گرم و مرطوب از غرب و جنوب غرب به وسیله­ی ناوه­ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها