ارزیابی توسعه پایدار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: دهستان خسویه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ،‌ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان ،‌اصفهان ،‌ایران