تحلیل و ارزیابی میزان تاثیرگذاری شرایط زیست‌پذیری بر امنیت زنان (مطالعه‌موردی: شهرستان بهشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گلستان ، ایران