بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه گلمکان با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد، ایران

2 دانشیار ژئومورفولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد، ایران

3 دانشیار جغرافیای طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد، ایران