پیش‌بینی خشکسالی و سطح بارندگی در ایران جهت مدیریت منابع آب مبتنی بر مدل‌های مارکوفی ترکیبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد نرم‌افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 گروه کامپیوتر- نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ، ایران