مدلسازی ریاضی به منظور شناسایی عوامل اثرگذار در پذیرش سامانه های نوین آبیاری درمصرف بهینه آب کشاورزی(مطالعه موردی بخش باروق شهرستان میاندوآب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانش آموخته توسعه کشاورزی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

2 دانش آموخته توسعه کشاورزی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

چکیده

مسئلهکمبودمنابعآب،اصلی ترینموضوعمورد بحثجهاندرآیندهخواهدبود،زیراتاسال 2050 میلادیجمعیتجهانبهمرز4/9میلیاردنفرخواهد رسیدودرنتیجهتامینآبوموادغذاییوحفظمحیط زیستمهمتریندغدغهمدیرانورهبرانکشورهاخواهد بود. هدف این تحقیق،مدلسازی ریاضی به منظور شناسایی  عوامل اثرگذار در پذیرش سامانه های نوین آبیاری درمصرف بهینه آب کشاورزی(مطالعه موردی بخش باروق شهرستان میاندوآب) بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت موضوع، از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی است. به منظور جمع آوری اطلاعات برای شناسایی عوامل اثرگذار از پرسش نامه محقق ساخت استفاده شد. پایایی پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که این مقدار برای کلیه بخش های پرسشنامه بالای 78/0 گزارش گردیده است. همچنین به منظور بررسی روایی پرسشنامه از پانل متخصصان با در نظر گرفتن هدف تحقیق در پرسشنامه اعمال گردید. جامعهآماریپژوهشرابهره ردارانآبیشهرستانمیاندوآب بخش باروقتشکیلداده اند. جامعه آماری شامل 125 نفر بوده که با استفاده از روش سرشماری، همگی مورد آنان مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیلداده هاتوسطنرمافزار SPSS و AMOS انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی و معادلات ساختاری نشان داد که بین عوامل 4 گانه اثرگذار نگرش، آموزش، اجتماعی و اقتصادی و پذیرش سامانههای نوین آبیاری ارتباط معنی داری وجود دارد. برپایهنتایجبهدستآمدهازتحقیقپیشنهاد می شود به منظور ارتقا دانش فنی بهره برداران بسترسازی لازم به منظور برگزاری دوره های آموزشی آشنایی باسودمندی هایکاربردفناوریسامانه های نوین آبیاری از طریق بخش دولتی و در کنار آن بخش خصوصی با محوریتآموزش هایفنیواقتصادی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها