مدلسازی ریاضی به منظور شناسایی عوامل اثرگذار در پذیرش سامانه های نوین آبیاری درمصرف بهینه آب کشاورزی(مطالعه موردی بخش باروق شهرستان میاندوآب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانش آموخته توسعه کشاورزی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

2 دانش آموخته توسعه کشاورزی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران،ایران