تهیه نقشه برآورد رنگ خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران

3 پژوهشکده جغرافیا و مخاطرات طبیعی پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان