مدل‌سازی عرصه‌های حسّاس به وقوع زمین لغزش و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع آن با استفاده از مدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی-تغییرات آب و هوائی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 استادیار گروه ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار گروه ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی ، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

4 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران