مدل‌سازی عرصه‌های حسّاس به وقوع زمین لغزش و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع آن با استفاده از مدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی-تغییرات آب و هوائی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 استادیار گروه ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار گروه ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی ، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

4 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش، پیش زمینه ای در شناخت عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش، رخداد آن، مدیریت خطر و روش های پیشگیری از خطر و ریسک است. هدف از تحقیق حاضر اولویت بندی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن درحوضه بار با استفاده از شاخص انتروپی شانون است. برای نیل به این هدف 12 عامل تاثیرگذار بر زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه مورد توجه قرار گرفت و نقشه های مربوط به عوامل مذکور در GIS تهیه گردید. اولویت بندی عوامل موثر با بهره گیری از شاخص آنتروپی شانون لایه‌هائی را که بیشترین نقش را در وقوع زمین‌لغزش داشتند مشخص کرد. در نهایت نقشه پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از شاخص آنتروپی شانون تهیه گردید و با منحنی ROC مورد ارزیابی قرار گرفت و دقت مدل در حد خیلی خوب (24/81 درصد) با انحراف استاندارد 0389/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها