مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج با استفاده از مدل AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

با اینکه در چندین سال اخیر همواره از مسکن مهر به عنوان یکی از راهکارهای حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد در حوزه مسکن مطرح شد اما کمتر طرح موفقیت آمیزی در این زمینه  وجود دارد. در این راستا عدم مکانیابی بهینه می تواند مشکلات و مسائل زیادی را در پی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل کاربری اراضی شهر یاسوج جهت مکانیابی بهینه طرح مسکن مهر است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است. براساس نظر اساتید و متخصصان این حوزه نه شاخص کاربری اراضی ،گسل، شیب، ارتفاع، اراضی سیل خیز، مناطق حفاظت شده، خاک، فرسایش و جهت شیب  انتخاب گردیدند. دادهای حاصل با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتب(AHP)مورد مقایسه زوجی قرار گرفتند و در نهایت در سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به تولید نقشه مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج گردید. نتایج نشان می دهد اراضی بلافصل محدوده ساخته شده شهری که در قسمت غرب و جنوب غرب  شهر قرار دارند بهترین مکان ها جهت استقرار مسکن مهر شهر یاسوج هستند.

کلیدواژه‌ها