مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج با استفاده از مدل AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران