رابطه متغیرهای اقلیمی با عملکرد و طول دوره‌ی مراحل رشد ذرت و گندم آبی در حسن‌آباد داراب ، استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقلیم‌شناسی کشاورزی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، تهران

2 دانشیار آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

3 استادیار هواشناسی کشاورزی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.