مدل سازی عوامل موثر کالبدی در ارتقای حکمروایی خوب با روش شبکه عصبی (MLP)– نمونه موردی پیاده‌راه‌های منطقه 12 شهر تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا ،واحد سمنان , دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

با ورود بشر به دوران مدرنیته و به تبع آن شکل گیری انقلاب صنعتی، تغییراتی شتابان در دو حوزه جمعیتی و کالبدی شکل می­گیرد و از آن جا که سرعت این تغییرات با هیچ یک از دوران ماقبل آن قابل مقایسه نیست بستر کالبدی زیست انسانها را با تغییرات شگفتی مواجه می نماید که یکی از این بسترهای کالبدی، پیاده­راه ­های موجود در­سطح شهر است که توسط خودروها مورد ­تهاجم و زندگی­جمعی در­آن کمرنگ و در­مواردی رو­ به ­متروکی می­رود و علی­رغم آگاهی مسئولین­امر و اقدامات ­مقطعی و­گاه مستمر صورت­پذیرفته در­جهت بهبود و بازآفرینی، هیچ­یک، منجر به رضایتمندی و احیای آن نگردیده است، این ­مقاله که برگرفته از یک کار پژوهشی می باشد، برای اولین بار درصدد­ است با ­نگاهی ­مجدد به ملاک­های ­کالبدی به­ عنوان ­پایه­ و مبنای ­حضور و مشارکت ­مردم، با ­هدف ارائه ­الگویی جهت ساماندهی و اولویت­ بخشی به اقدامات­ کالبدی آتی پیاده­راه­های­­ شهری اقدام ­نماید. که بر ­این ­­اساس در­ جهت سنجش ­شاخص­های ­­اثرگذارکالبدی(ایمنی، سرزندگی، خوانایی ­­و ­نفوذپذیری) ­بر روی حکمروایی خوب(مشارکت)­ نسبت به تهیه پرسشنامه­خودساخته ­استاندارد اقدام و با ­استفاده از نرم­افزار­ SPSS­ داده­ها تحلیل و سپس با استفاده از مدل شبکه عصبیMLP)) طی یک فرآیند دیگر نسبت به میزان اهمیت و ارتباط متغیرها می­پردازیم که در نتیجه آن دو متغییر سرزندگی و خوانایی حائز بشترین میزان اهمیت نسبت به متغیر مشارکت می­گردند که می‌توان نتیجه گرفت خوانایی ­و­ سرزندگی بر روی مشارکت تاثیر معنادار بیشتری ­داشته ­و ­ایمنی ­و ­امنیت ­و ­نفوذپذیری تاثیر­ معنادار کمتری داشته­اند.

کلیدواژه‌ها