مدل‌سازی نحوه گسترش آتش‌سوزی جنگل بر پایه GIS و اتوماسیون سلولی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابلرود، مازندارن)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی منابع طبیعی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

چکیده

آتش‌سوزی جنگل به عنوان یک تهدید مهم برای امنیت زندگی بشری، زیرساخت‌ها و محیط زیست شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر با وجود گرمایش جهانی میزان آتش‌سوزی‌های جنگل نیز افزایش پیدا کرده است. یکی از راه‌های مناسب برای شناخت رفتار آتش و در نتیجه مقابله مناسب با آن، شبیه‌سازی رفتار و نحوه گسترش آتش‌سوزی است؛ بنابراین در این مطالعه با استفاده ازروش اتوماسیون سلولی و بر مبنای مدل آلکساندریدیس اقدام به شبیه‌سازیآتش‌سوزی در قسمتی از جنگل‌های شهرستان سوادکوه شمالی در حوزه آبخیز بابلرود و استان مازندران نموده شد. بدین منظور با استفاده از متغیرهای توپوگرافی، پوشش گیاهی و همچنین سرعت و جهت باد نحوه گسترش آتش‌سوزیشبیه‌سازی شد و نتایج با آتش‌سوزی واقعی رخ داده مقایسه گشت. نتایج نشان داد که صحت مدل شبیه‌سازی شده برابر با 84% است که نشان دهنده شبیه‌ سازی مناسب توسط مدل مذکور است؛ بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص جنگل‌های ایران، اتوماسیون سلولی برای شبیه‌سازیآتش‌سوزی جنگل کارایی مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها