ارزیابی نقش نهاده های تولید بخش کشاورزی در تاب اوری اقتصاد نواحی روستایی (مطالعه‌ی مورد: دهستان میربگ، شهرستان دلفان)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه زاهدان

2 استادیار برنامه ریزی روستایی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

شاید بتوان گفت که اقتصاد غالب در جامعه روستایی کشاورزی است؛ لذا از درآمد حاصل از فروش محصولات آن امرارمعاش می‌نمایند. بااین‌حال هرگونه خللی که در نظام تولیدی آن‌ها به وجود آید، می‌تواند فعالیت آن‌ها را با رکود مواجه کند. از سویی این رکود منجر به ساقط شدن سیستم کارکردی و تخلیه روستا خواهد شد. سرانجام مهم‌ترین عناصر تولیدی و خودکفایی کشور (کشاورزی و روستا) نیز از بین خواهند رفت. بدین منظور در مقاله پیش‌رو سعی شده است با بررسی میزان بهره‌مندی روستائیان از نهاده‌های تولید در کشاورزی، سطح تاب‌آوری اقتصاد روستایی دهستان میربگ مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، 227 نفر از کشاورزان و 20 نفر از کارشناسان بخش کشاورزی منطقه به‌عنوان نمونه به‌منظور بررسی مسئله انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و ابزار میدانی آن پرسشنامه بوده و با کمک نرم‌افزار Spss موضوع خواسته‌شده تحلیل گردید. نتایج حاکی از آن است: که میزان بهره‌مندی روستائیان از نهاده‌های موردنیاز و به‌روز پائین بوده و در سطح 99 درصد معنادار هست؛ بنابراین تاب‌آوری اقتصادی آن‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد. همچنین از بین چهار عامل کلیدی نهاده‌های تولید در کشاورزی(زمین، نیروی کار، سرمایه و مدیریت)، نخست عامل ”مدیریت“، سپس ”زمین“ به ترتیب به‌عنوان کلیدی‌ترین نهاده‌های تولید در کشاورزی مؤثر بر تاب‌آوری اقتصاد روستایی دهستان میربگ شناخته شدند. درمجموع می‌توان گفت: مناطق روستایی این شهرستان در این زمینه با ضعف اساسی روبرو هستند که با لحاظ نمودن پیشنهادهات این پژوهش، می‌توان به برطرف ساختن نقاط ضعف آن‌ها پرداخت.

کلیدواژه‌ها