تبیین چالش‌های عمده توسعه روستایی برای دستیابی به توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اسلامشهر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)، شهرری، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا- برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)، شهرری، تهران، ایران.

چکیده

شناسایی چالش­های عمده توسعه روستایی، پیش شرطی برای تدوین سیاست­ها و ارائه الگویی انعطاف پذیر برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت چالش­های توسعه روستایی در روستاهای شهرستان اسلامشهر است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه روستاییان و کارشناسان تشکیل می­دهد؛ در گروه اول با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی سهمیه بندی انتخاب شده است. در گروه کارشناسان نیز 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم­افزار اس.پی.اس.اس و آزمون تی تک نمونه­ای استفاده و در نهایت برای رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه از نظر چالش­های توسعه روستایی از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش­های اقتصادی، کالبدی- فیزیکی و مدیریتی مهم­ترین چالش­های روستاهای شهرستان اسلامشهر است. همچنین نتایج تاپسیس فازی نشان داد که روستای سیمون با ضریب 912/0 در رتبه اول و روستای گلدسته با ضریب 000/0، در رتبه آخر قرار گرفته­اند. به عبارتی دیگر روستای سیمون با چالش­های بیشتر روستای گلدسته با چالش­های کمتری روبرو بوده است.

کلیدواژه‌ها