بررسی مکان یابی فرودگاه امام خمینی (ره) با توجه به مطالعات اقلیمی براساس فرایند تحلیلی سلسله مراتبی AHP

نویسنده

استادیار اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

فرودگاه های مجهز یکی از شاخص های مهم توسعه در هر کشوری محسوب می‌شود؛ لذا توجه به مکان یابی آن به عنوان یکی از سازه‌های اصلی صنعتی دارای اهمیت بسزایی است . در مکان یابی فرودگاه ها خصوصاً فرودگاه هایی که بین المللی هستند عوامل انسانی و طبیعی مختلفی به ایفای نقش می پردازند. اما در میان این عوامل می توان نقش اقلیم و تأثیرات آن را از سایر عوامل دیگر متمایز و برجسته تر نمود. فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان یکی از عوامل توسعه کشور نقش بسیار مهمی را در پهنه جنوبی تهران دارا می‌باشد. حجم عظیم پروازی در این فرودگاه و خدماتی که به مسافران ارائه می‌دهد قابل توجه است. مکان یابی صحیح بر اساس مطالعات اقلیمی می‌تواند در جلوگیری از ایجاد خسارات مالی و جانی و سوانح پروازی نقش قابل توجهی داشته باشد. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سؤالات اصلی می باشد که آیا عوامل جغرافیای طبیعی در مکان گزینی فرودگاه امام Aخمینی (ره) نقش مؤثری ایفا می‌نمایند؟ و در این میان پارامترهای اقلیمی چگونه و تا چه میزانی می تواند در مکانیابی فرودگاه امام خمینی (ره) تأثیر گذار باشند. جهت دستیابی به هدف فوق الذکر اطلاعات مورد نظر  بر اساس پارامتر‌های اقلیمی از اطلاعات ایستگاه‌های سینوپتیک فرودگاه امام خمینی (ره) و فرودگاه مهرآباد، ایستگاه‌های کلیماتولوژی پالایشگاه، کهریزک، امین آباد و.... به عنوان داده‌های پایه گردآوری و براساس فرایند تحلیلی سلسله مراتبی ( AHP) تحلیل و ارزیابی شده اند.

کلیدواژه‌ها