قابلیت‌های زیست‌محیطی در توسعه پایدارنواحی روستایی حوضه های آبخیز حوضه آبخیز رامه استان سمنان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشگاه ازاداسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران.

2 استادگروه جغرافیای دانشگاه ازاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

دستیابی به وضعیت قابل قبولی از فرایند رشد، توسعه و تعالی در جوامع انسانی اعم از شهر و روستا نیازمند مهیا نمودن زمینه­های برنامه­ریزی بر پایه شناسایی محیط و بهره­گیری از قابلیت­های موجود در آن فضا می­باشد. در این راستا شناخت، بررسی و تحلیل توانمندی­های انسانی و طبیعی موجود در عرصه­­های روستایی کشور می­تواند به عنوان زیربنا و اصلی مهم در روند توسعه پایدار این سکونتگاه­های انسانی مطرح گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت‌های زیست‌محیطی در توسعه پایدارنواحی روستایی درحوضه آبخیز رامه استان سمنان می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای تدوین وبا استفاده ازفرمول کوکران،حجم نمونه نمونه به تعداد100 پرسشنامه ازسرپرستان خانوار و علاوه برآن بمنظور نظرسنجی ازمسئولین ذیربط به تعداد20 پرسشنامه تکمیل گردید.برای طبقه بندی وتجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات ازنرم افزار SPSS، و جهت بررسی رابطه بین متغیرهاواولویت بندی آنها از مدل AHp < /span> استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است مهم‌ترین قابلیت‌های زیست‌محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی در حوضه آبخیز، قابلیت کشت گیاهان دارویی در ناحیه مورد مطالعه می­باشد و در این راستا این منطقه به لحاظ ویژگیهای محیطی دارای قابلیت بالایی جهت انجام و توسعه فعالیت­های کشاورزی و عملکردهای اقتصادی خدماتی وابسته به آن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها