سنجش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر گلوگاه)

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران

چکیده

تنوع ابعاد و پیچیدگی صنعت گردشگری، متناسب با مناطق جغرافیایی، زمینه‌های ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری ایجاد کرده است. در مناطق مستعد توسعه صنعت گردشگری، باید به دنبال عوامل محرک جریان گردشگری بود چراکه گردشگری یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر می‌باشد اگرچه توسعه گردشگری راه‌حل کلی برای رفع همه مسائل نیست، اما راهبردی مناسب، را برای توسعه پایدار و کاهش محرومیت مناطق و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی و نهادی، و ... در یک شهر یا کشور، پیش روی برنامه ریزان قرار خواهد داد. بنابراین ضرورت پرداختن به مسئله گردشگری شهری، نیازهای پیش روی شهرنشینان را با تغییر در مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موردبررسی و در شرایط مطلوب قرار خواهد داد. این تحقیق از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری ما در این پژوهش خانوارهای شهرستان گلوگاه، مسئولین و گردشگران می‌باشند که برای بررسی تأثیرات عوامل مطرح‌شده در گردشگری از ابزار پرسشنامه استفاده که توسط جامعه آماری فوق پاسخ و داده‌ها با استفاده از آزمون­های آماری نرم‌افزار Spss و با و مدل HOLSAT به تجزیه تحلیل داده­های پژوهش پرداخته­ایم که نتایج آن حاکی از مسئله می­باشد که مطابق آزمون­های آماری گرفته‌شده از مؤلفه‌های دو فرضیه هر دو فرضیه تأیید می­شوند و این ساختار­ها توانسته­اند موجبات توسعه گردشگری منطقه را فراهم آورند و نتایج حاصله از مدل HOLSAT نشان از مثبت بودن عملکرد موجود در مؤلفه‌های ساختار اقتصادی و متناقض بودن عملکرد برخی از مؤلفه‌های ساختار اجتماعی – فرهنگی است که نشان از نیازمندی در راستایی برنامه­ریزی مجدد در این راستا می­باشد.

کلیدواژه‌ها