پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI (2014-1978 میلادی )

نویسندگان

1 کارشناس ارشد هواشناسی ، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد

2 کارشناس کامپیوتر، پژوهشکده اقلیم شناسی

3 دکترای اقلیم شناسی ،پژوهشکده اقلیم شناسی

4 کارشناس ارشد هواشناسی، اداره کل هواشناسی

چکیده

چکیده یکی از ویژگی های بارز اقلیم ایران کمی بارش و نوسانات شدید آن در مقیاس های زمانی روزانه ،فصلی و سالانه می باشد. هر خشکسالی دارای 4 ویزگی عمده می باشد که عبارتند از: دوره تداوم ،شدت، فراوانی و گستره . هدف اصلی این مطالعه ، ارزیابی و پهنه بندی خصوصیات خشکسالی حوضه کارون بزرگ می باشد. دراینمطالعهازشاخصبارشاستانداردخشکسالی SPI،جهتبررسیویژگیهایخشکسالیدر42ایستگاهواقعدرداخلوخارج حوضهبا طول دوره آماری مشترک 28 ساله در سه مقیاس زمانی 6،3 و12ماههاستفادهگردید . ویژگیهایخشکسالی ،شاملتداوم،شدتدرهرمقیاساستخراجونقشههایگسترهخشکسالیهایدرمحیط  GISترسیمگردید  کمترینمقدار  SPI مشاهده شد در حوضه متعلق به یاسوج (3.29-)  درمقیاس12ماهه و طولانی ترین تداوم در بستان 61 ماهه  میباشد .همچنینطولانیترینتداوموگسترههایدارایخشکسالیدرهرسالنیزمشخصشدند.

کلیدواژه‌ها