ارائه راهبرد جهت تحقق شاخص های شهر خلاق و انتخاب استراتژی مطلوب در شهر ری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافی و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیارگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

شهر های خلاق به عنوان مراکز نوآوری، خلاقیت و تبدیل ایده به ثروت، قلمداد می­گردند. از آن جای که ایده نوآوری از عناصر اصلی رقابت در عصر جهانی شدن، هست؛ آزوی هر جامعه ی مدرنی داشتن شهر خلاق است. شهر های خلاق مکانی جذاب برای کارکردن و زندگی شهروندان به خصوص  نسل جوان هستند و همچنین می­تواند مکانی برای جذب گرد شگران و توانمند سازی بخش های مختلف اقتصادی با شند. خلاقیت در شهرها باعث رهایی از بن بست­های مدیریتی و کالبدی می­گردد. حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهر خلاق به دلایل جایگاه شهر به عنوان محل شکل­گیری بسترهای جا معه دانایی، اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی بسیار ضروری و مهم است. بنابراین هدف اصلی از این پژوهش ارائه راهبرد جهت تحقق  شاخص های شهر خلاق در شهرری و انتخاب استراتژی مطلوب است. جامعه آماری پژوهش را تمام شهروندان شهر ری که در سال 95 برابر 349700 بوده اند و کارشناسان تشکیل می دهد. در گروه شهروندان با  استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای به تعداد 322نفر به صورت تصادفی ساده  ودر گروه کارشناسان به تعداد 30 کارشناس انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل SWOT و برای اولویت بندی استراتژی ها از QSPM استفاده شده است. بنابر نتایج به دست آمده از مدل swot موقعیت شاخص های شهر خلاق در شهر ری  با توجه به تمامی عوامل به دست آمده، در موقعیت تهاجمی قرار دارد. نتایج حاصل از qsmp نشان می دهد که از بین چهار استراتژی مهم ، استراتژی دوم مبنی بر ایجاد فضاهای تعاملی شهری در محلات با قدمت و با هویت با مشارکت و همکاری شهروندان و شهرداری با کسب بالاترین امتیاز به عنوان بهترین راهبرد شناخته می شود.

کلیدواژه‌ها