بررسی رضایت و وفاداری گردشگران از محصول گردشگری شهرستان اردبیل با تأکید بر ویژگی‌های دموگرافیکی و اجتماعی

نویسندگان

1 استاد گروه پژوهش‌های جغرافیای دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری داتشگاه تبریز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

گردشگری صنعتی است که نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسایل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. بنابراین به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه می­باشد. در ادبیات گردشگری رضایت گردشگران از محصول گردشگری براساس ویژگی­های دموگرافیکی و اجتماعی مورد بررسی و آنالیز قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه ارزیابی رضایت گردشگران شهرستان اردبیل از محصول گردشگری (جاذبه­ها و تسهیلات) براساس ویژگی­های دموگرافیکی و اجتماعی (سن، وضعیت تأهل، جنسیت، تحصیلات، اشتغال) می­باشد. به ­منظور سنجش رضایت گردشگران از محصول گردشگری پرسشنامه به ­عنوان ابزار تحقیق وارد پژوهش شده است. سنجش روایی و پایایی پرسشنامه استوار بر روش اعتبار محتوا و آزمون آلفای کرونباخ در نرم­افزار ­SPSS  نسخه 24 بوده است. مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر85% بوده است که اعتبار قابل قبولی است. با لحاظ اینکه جامعه آماری این پژوهش گردشگران ورودی به شهرستان اردبیل در درتابستان سال 1395 به تعداد 400000 نفر می­باشند که مطابق با فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج نشان می­دهد که گردشگران سطوح متفاوت رضایت را از محصول گردشگری شهرستان اردبیل بدست آوردند. همچنین نتایج پژوهش رابطه معناداری را بین ویژگی­های دموگرافیکی- اجتماعی و وفاداری گردشگران نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها