بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تشویق سرمایه گذاری در شهرداری اشکذر

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

چکیده

جذب سرمایه گذار به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در شهرها مورد توجه است تا جایی که به دست گرفتن ابتکار عمل در این زمینه می­تواند بخش عمده­ای از اهداف اقتصادی شهرها را تحقق بخشد. در این میان عواملی وجود دارند که می­توانند بر جذب سرمایه­گذاری اثرگذار باشند. آگاهی از چگونگی اثرگذاری این متغیرها می­تواند بر تصمیم­گیری اقتصادی شهر در جذب سرمایه­ها مفید واقع گردد. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر تشویق سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در شهرداری اشکذر  پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی است. در مرحله اول از روش کیفی جهت جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی به صورت هدفمند در حوزه سرمایه گذاری استفاده شد و عوامل موثر بر تشویق سرمایه گذار شناسایی و در مرحله دوم تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته مطابق با مدل AHP عوامل موثر وزن دهی شد. جامعه آماری تحقیق تعداد 30 نفر از کارشناسان و مدیران سرمایه گذاری در سطح شهرداری اشکذر در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عوامل سیاسی و حکومتی تاثیرگذارترین عامل و عوامل منطقه ای کم تاثیرگذارترین عامل بودند.

کلیدواژه‌ها