نقش انرژی های پایدار در طراحی و ساخت و سازهای شهری (مطالعه موردی: خمینی شهر)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

چکیده

شناخت ویژگی های اقلیمی واستفاده از توان های اقلیمی،یکی از مهم ترین عوامل بهینه سازی مصرف انرژی در معماری است. هدف این پژوهش تبین ویِژگی های وعناصر اقلیمی خمینی شهر به منظور شناخت قابلیت ها وظرفیت های اقلیمی و ارائه راهکارهای عملی در معماری مناطق خشک است. روش تحقیق از نظر ماهیت از نوع کاربردی  واز نظر روش گرداوری اطلاعات از نوع اسنادی واز نظر روش تجزیه وتحلیل از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش با استفاده از داده های هواشناسی ایستگاه اصفهان (نزدیک ترین ایستگاه به خمینی شهر) نسبت به تحلیل عناصر دمایی، تابشی وپتانسیل باد خیزی با استفاده از نرم افزار کلایمت کانسولتنت  اقدام گردیده است. نتایج این مطالعه بیانگر وجود پتانسیل های مناسب در زمینه های تابشی، دمایی وباد وظرفیت های بدون استفاده در این زمینه ها است. که می تواند در طراحی وساخت وسازهای شهری وتولید انرژی های نو وتجدید پذیر مورد استفاد ه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها