بررسی ارتباط تغییرات دما و الگوهای پیوند از دور در سرشاخه‌های رودخانه‌های مرزی غرب ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هوا شناسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین تغییرات دما و الگوهای پیوند از دور در سرشاخه های رودخانه های مرزی غرب ایران صورت پذیرفته است. در این راستا از داده های دمای ماهانه ایستگاه های سنندج و مریوان و همچنین داده های الگوهای پیوند از دور NAO و ENSO طی دوره آماری 2016-1987 استفاده شد. جهت بررسی تغییرات دما از مدل لارس و جهت ارتباط سنجی ها از مدل رگرسیون استفاده شد. نتایج افزایش میانگین دمای حداقل در ایستگاه مریوان و سنندج در سناریوهای A2 و B1 و افزایش دمای حداکثر در تمامی ماه ها را نشان می دهد. بین دما و الگوهای پیوند از دور نیز همبستگی بالا مشاهده شد. این همبستگی در NAO منفی و در ENSO مثبت است. در ایستگاه سنندج سیگنال AO با دما همبستگی منفی دارد که نشان می دهد الگوهای پیوند از دور بر دمای منطقه تاثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها