بررسی نقش قومیت در دستیابی به توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: محلات شهر ایلام)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، مؤسسه آموزشی باختر ایلام

2 مدرس دانشگاه ایلام

چکیده

قومیت به عنوان عاملی برای هویت یابی افراد، یک راحل سهل شناخته شده برای بیان یک هویت ملموس جمعی است که اعضا«ما»را به هم پیوند می دهد، زیرا بر تفاوت این اعضا از «آن­ها» تأکید می­کند. ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ همگنی ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای را در ﻓﻀـﺎی ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده ﺑﻮد، اﻣﺮوزه ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در درون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺷﻬﺮﻫﺎ و محله‌ها ﺑـﻪ ﻛـﺎﻧﻮن‌های ﻫﻮﻳـﺖ‌های ﻗﻮمی و ﻓﺮﻫﻨگی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. وجود اقوام مختلف در سطح محله و شهرها می­تواند به عنوان فرصتی مطرح شود واز پرتو گروه­های قومی بهره های زیادی در امر توسعه پایدار شهری برده وگامی مؤثر در جهت شهری پویا برداشت. هدف از این تحقیق بررسی نقش قومیت در دستیابی به توسعه پایدار محله ای شهر ایلام می­باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می­باشد. جامعه آماری محلات سطح شهر وکارکنان شهرداری ایلام بود که تعداد 384نفر برای نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه ای انتخاب شده است. پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 8/90/0 مورد سنجش قرار گرفته است. برای تحلیل داده­ها از نرم افزار لیزرل و spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که قومیت بر توسعه پایدار محله­ای شهرایلام دارای تأثیر مثبت و معناداری می­باشد. همچنین همکاری و تعامل مدیران شهری ومسؤلان با گروه­های قومی، تمایل به همکاری اجتماعی و مشارکت مردم محلی بر توسعه پایداری محله­ای شهر ایلام تأثیر مثبت و معناداری دارد.    

کلیدواژه‌ها