بررسی اثرات اقتصادی گردشگری بر توسعه‌پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی: سبزوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

چکیده

صنعت توریسم جایگاه خاصی را در اقتصاد شهرها به خود اختصاص داده که نقش فعال و موثری را در ارتقای ساختار اقتصادی شهرها بازی می کند.گردشگری به واسطه تاثیرات مختلفی که بر جوامع اعم از نقاط شهری بر جای می گذارد، در صورت مدیریت بهینه و کارآمد می تواند زمینه های توسعه و پیشرفت جوامع میزبان را فراهم نماید و در صورت عدم مدیریت و بی توجهی نیز می تواند زمینه ساز بروز مسائل و چالش های متعدد در مناطق میزبان باشد که در این تحقیق مسائل اقتصادی مدنظر بوده است.امروزه با توجه به اهمیت همه جانبه ای که پایداری به عنوان پارادایم حاکم در موضوع توسعه بدست آورده است، پرداختن به توسعه پایدار امری ضروری می‌باشد.هم‌چنین، از توریسم به عنوان یکی از راهکارهای مهم، عامل اصلی محرک برای بازسازی و توسعه اقتصادی یاد شده است.لذا، هدف این مقاله، بررسی نقش اقتصادی گردشگری در توسعه پایدار شهرها می باشد. این مقاله به صورت مروری صورت گرفته و روش آن توصیفی-تبیینی می‌باشد. هم‌چنین، اطلاعات پژوهش به صورت اسنادی-کتابخانه‌ای گردآوری شده است .نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که گردشگری بر توسعه پایدار شهرها می‌تواند شامل اثرات مثبت و منفی  باشد که آن ها را در جهت بهبودی توسعه به کار برد، به طوری که  می توان  با برنامه ریزی و مدیریت صحیح بر روی موارد منفی، آن را به نقطه قوت تبدیل کرد. هم‌چنین، این صنعت از نظر برقراری پیوند با سایر بخش های اقتصادی، از بخش های پیشرو در اقتصاد محسوب می شود.، لذا می تواند از طریق عرضه، تقاضا و تولید، سایر بخش های اقتصادی را رونق بخشد.

کلیدواژه‌ها