بررسی نقش مدیریت شهری در هوشمند سازی شهر (مورد مطالعه: منطقه 5 شهرداری تهران)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت شهری، گروه مدیریت شهری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات. تهران ایران

2 عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات. تهران ایران

چکیده

شهر­نشینی و کاهش منابع، رشد جمعیت، تغییرات جمعیتی، چالش­های تغییرات آب و هوایی و ... ضرورت شهر هوشمند به عنوان راهکار بی­بدیل حل معضلات شهری را مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری قرار داده است. از این­رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت شهری در هوشمندسازی شهر و امکان سنجی اجرای شهر هوشمند در منطقه 5 شهرداری تهران می­باشد. نوع تحقیق، کاربردی و روش مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی است. برای گردآوری داده­ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به مفهوم چند بعدی شهر هوشمند پس از بررسی تعاریف، دیدگاه­ها و نظریات گوناگون جهت ارائه تعریفی که بتواند تا اندازه­ای جنبه­های مختلف شهر هوشمند را شامل شود، شش مؤلفه اقتصاد هوشمند، شهروندان هوشمند، حکومت هوشمند، پویایی هوشمند، محیط‌زیست‌هوشمند و زندگی‌هوشمند انتخاب گردیده است که هر یک دارای شاخص­هایی جهت تبیین هر چه بهتر ابعاد شهر هوشمند می­باشند و همچنین سه مولفه مدیریت عملکردی، مردم و ذینفعان ومدیریت فضایی برای مدیریت شهری تعیین گردید.جامعه آماری کلیه ساکنان منطقه ونمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از نواحی منطقه انتخاب گردید. از روش همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS به منظور آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت شهری و شش مؤلفه شهر هوشمند رابطه معناداری وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی مولفه‌ها نشان داد که درهوشمندسازی منطقه 5 شهرداری، حکومت هوشمند و اقتصاد هوشمند رتبه­های اول و آخر را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها