برنامه‌ریزی راهبردی با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

همواره یکی از عوامل مهم و موثر در پویایی اقتصادی و توسعه پایدار هر کشور، گردشگری می‌باشد و در این میان از میان صنایع گوناگون، آشنایی با طب پزشکی و انتقال دانش پزشکی مناطق دنیا با یکدیگر باعث به وجود آمدن شاخه‌ای از صنعت گردشگری به نام گردشگری پزشکی گردید. در طی دهه های اخیر نیز آمارهای اقتصادی نشان داد که برنامه‌ریزی راهبردی در صنعت گردشگری، به خصوص گردشگری سلامت از مهم‌ترین عوامل توسعه شهرها، به خصوص شهرهای کشورهای توسعه‌یافته بوده است. شهر تهران نیز از جمله شهرهای با پتانسیل بالا در زمینه گردشگری پزشکی محسوب می‌شود که در رأس آن منطقه 6 تهران، مهم‌ترین و بیش‌ترین مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را در شهر تهران تشکیل می‌دهد. آن چه امروزه سبب شده که گردشگری پزشکی در شهر تهران چندان جایگاهی نداشته باشد، موانع و مشکلات بر سر راه آن می‌باشد که از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی، برنامه‌ریزی راهبردی با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی در منطقه 6 تهران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. جامعه آماری تحقیق حاضر از کلیه گردشگران و کارشناسان حوزه‌های گردشگری و سلامت تشکیل شده است که حجم نمونه آن در مجموع تعداد 580 نفر تشکیل شده است و در راستای شناسایی راهبُرد گردشگری سلامت در منطقه 6، از تکنیک استراتژیک swot استفاده گردید. نتایج نشان داد که استراتژی به دست آمده در زمینه ظرفیت‌های گردشگری پزشکی در منطقه 6 تهران استراتژی SO می‌باشد که در این زمینه می‌توان با استفاده از نقاط قوت داخلی، از فرصت‌های خارجی بهره‌برداری نمود.

کلیدواژه‌ها