دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-138 
5. پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI (2014-1978 میلادی )

صفحه 48-59

فاطمه زابل عباسی؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان؛ مرتضی اثمری


6. بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان

صفحه 60-70

کتایون علیزاده؛ حمید جعفری؛ فرنوش حریری مقدم