دوره و شماره: دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-151 
3. تهیه نقشه برآورد رنگ خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

صفحه 23-33

احسان حسن زاده؛ سید احمد ذاکریان؛ محمد رضا منصوری دانشور


5. مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج با استفاده از مدل AHP

صفحه 47-59

داوود سعادت فرد؛ جمیله توکلی نیا؛ وحید جمشیدی