دوره و شماره: دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398 
3. تهیه نقشه برآورد رنگ خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

صفحه 35-50

احسان حسن زاده؛ سید احمد ذاکریان؛ محمد رضا منصوری دانشور


5. مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج با استفاده از مدل AHP

صفحه 72-90

داوود سعادت فرد؛ جمیله توکلی نیا؛ وحید جمشیدی