دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395