دوره و شماره: دوره 11، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 1-140