دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-118 
1. تحلیل نقش توانمندیهای شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

صفحه 1-18

ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ لعیا جلیلیان


7. شناخت و مکانیابی تأسیسات آب شیرین کن به روش نوین الکتروکوگووالانس در ساحل اقیانوسی مکران

صفحه 73-81

محمدرضا منصوری دانشور؛ امیر محمودزاده؛ مصطفی خطیب؛ صابر خسکانان؛ احمد ذاکریان؛ احسان حسن زاده


8. پیش‌بینی سیلاب رودخانه دینور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 82-92

اعظم نجفی وفا؛ محسن رضائی عارفی؛ زیبا چمشه سفیدی