دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-142 
6. شناخت و مکانیابی تأسیسات آب شیرین کن به روش نوین الکتروکوگووالانس در ساحل اقیانوسی مکران

صفحه 73-81

محمدرضا منصوری دانشور؛ امیر محمودزاده؛ مصطفی خطیب؛ صابر خسکانان؛ احمد ذاکریان؛ احسان حسن زاده


7. پیش‌بینی سیلاب رودخانه دینور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 82-92

اعظم نجفی وفا؛ محسن رضائی عارفی؛ زیبا چمشه سفیدی