دوره و شماره: دوره 16، شماره 33، پاییز و زمستان 1399 
3. بررسی و تحلیل رشد فضایی شهر تبریز با مدل های کمی و تصاویر ماهواره ای

صفحه 22-32

محمدحسین خدابخش چاخرلو؛ پرویز نوروزی ثانی؛ کریم حسین زاده دلیر


7. تحلیل فضایی توزیع خدمات بهداشتی- درمانی در کشور

صفحه 65-74

مجتبی رفیعیان؛ اسماعیل پیری؛ هاجر پیری


13. بررسی اثرات اقتصادی گردشگری بر توسعه‌پایدار منطقه‌ای

صفحه 120-139

مهری سادات دلقندی؛ رضا فاضل؛ فائزه السادات دلقندی