دوره و شماره: دوره 10، شماره 21، پاییز و زمستان 1393