دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، بهار 1400، صفحه 1-94 (شماره 34 مجله علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی)) 
1. مکان یابی مناطق بهینه توسعه ی فیزیکی شهر سبزوار بر مبنای شاخص های محیطی

صفحه 1-16

هادی قنبرزاده دربان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ زاهده پورهاشمی؛ سیما پورهاشمی


2. تحلیل و پایش زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از محصولات سنجنده MODIS (مطالعه موردی استان اصفهان)

صفحه 17-27

مبین افتخاری؛ سعید محمودی زاده؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ علی اسماعیلی؛ محمد اکبری