دوره و شماره: دوره 17، شماره 35، تابستان 1400 
4. بررسی ایجاد بازارمحلی آب درحوزه نفوذ منطقه و شهر مشهد

صفحه 57-68

محمد حسن حبیبی؛ محمد علی احمدیان؛ کتایون علیزاده


6. تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی آبهای زیرزمینی دشت مهران با استفاده از شاخص GRI

صفحه 112-127

علی عباسی نیا؛ جعفر مرشدی؛ منیژه ظهوریان؛ جبرائیل قربانیان