دوره و شماره: دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-1 
7. منشأیابی رخساره های فرسایش بادی حوزه آبخیز میاندشت اسفراین

صفحه 99-126

حمید علی پور؛ سیده نگار هاشمی نسب؛ جعفر دستورانی؛ یاسر شهنواز


8. بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان

صفحه 127-145

کتایون علیزاده؛ حمید جعفری؛ فرنوش حریری مقدم


9. مکان یابی مناطق بهینه توسعه ی فیزیکی شهر سبزوار بر مبنای شاخص های محیطی

صفحه 146-169

هادی قنبرزاده دربان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ زاهده پورهاشمی؛ سیما پورهاشمی