دوره و شماره: دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-329 (پاییز و زمستان 1397) 
3. تحلیل سطوح پایداری توسعه روستایی در استان کرمانشاه

صفحه 51-71

مریم بیرانوند زاده؛ نوبخت سبحانی؛ مصطفی فلاحی خوشجی؛ سید دانا علی زاده


7. ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل اقلیم گردشگری شهرهای ساحلی شمال ایران

صفحه 128-147

سید محمود حسینی صدیق؛ هلاله فهیمی؛ رویا پور کریم برآبادی