دوره و شماره: دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-147 
7. تحلیل سطوح پایداری توسعه روستایی در استان کرمانشاه

صفحه 69-81

مریم بیرانوند زاده؛ نوبخت سبحانی؛ مصطفی فلاحی خوشجی؛ سید دانا علی زاده