درباره نشریه

مجله علوم جغرافیایی با هدف انتشار مقالات و دستاوردهای پژوهشی در رشته های علوم جغرافیایی و برنامه ریزی محیطی با گرایش های برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی و جغرافیای طبیعی (اقلیم و ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی) و گردشگری با رتبه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی  از واحد مشهد و بصورت  فصلنامه به چاپ می رسد.  

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ناشر: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

شماره استاندارد بین المللی (شاپا): 7977-1735

شماره سند مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور: 1384

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل بهنیافر

سردبیر

دکتر مهدی جهانی ثانی

مدیر اجرایی

دکتر هادی قنبرزاده