اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه طبق آیین نامه مجلات وزارت علوم از دانشگاه محل انتشار مجله و از دانشگاههای خارج از محل انتشار مجله در داخل و خارج کشور می باشد

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل بهنیافر

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

a.behniyafaryahoo.com
05136622790

سردبیر

دکتر کتایون علیزاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی واحد مشهددانشگاه آزاد اسلامی مشهد

alizadehmshdiau.ac.ir
09151081730

مدیر داخلی

دکتر هادی قنبرزاده دربان

جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

hadi_qanbarzadehyahoo.com
09151156035

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعدالله ولایتی

استاد دانشگاه فردوسی

s.vellaystiferdowsi.um.ac.ir

دکترمحمد علی احمدیان

جغرافیای انسانی (برنامه ریزی شهری) دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

a.ahmadianyahoo.com
09153113501

دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

sh.motieeyahoo.com
09127148704

دکتر عزت الله مافی

برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

az.mafiyahoo.com
09151190580

دکتر مسعود مهدوی

برنامه ریزی روستایی هیات علمی دانشگاه تهران

m.mahdaviyahoo.com
091236362544

دکتر حسین محمدی

جغرافیای طبیعی هیات علمی دانشگاه تهران

h.mohammadiyahoo.com
0912223310

دکتر کتایون علیزاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغراقیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

alizadehmshdiau.ac.ir
09151081730

دکتر حمید جعفری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

jafarimshdiau.ac.ir
09153045830

دکتر آزیتا رجبی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

rajabi.azitamshdiau.ac.ir

دکتر ابوالفضل بهنیافر

گروه جغرافیا. دانشکده علوم انسانی. واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی . مشهد.ایران

a.behniyafaryahoo.com

دکتر هادی قنبرزاده دربان

جغرافیای طبیعی گروه جغرافیا . دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

h.qanbarzadehyahoo.com