پرسش‌های متداول

الف. مدت زمان بررسی اولیه مقالات پس از نظر سر دبیر یا دبیران تخصصی مجله چقدر است؟

مدت زمان بررسی اولیه مقالات در مجله بین یک هفته تا حداکثر ۱۰ روز می باشد که به داوری می رود.

ب. مدت زمان بررسی داوری مقالات (دو داور) چقدر می باشد؟

مدت زمان داوری هر مقاله بین ۱۰ روز تا حداکثر یک ماه است که پاسخ قطعی برای پذیرش یا رد مقاله آماده شود.

ج. آیا مقالات دانشجویان دکتری پس از داوری کامل و نظر هیات تحریریه در اولویت چاپ است؟

مقالات دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بشرط اسامی اساتید راهنما و مشاور پس از نظر داوران و هیات تحریریه مجله در اولویت چاپ است.

د. اکسپت مقالات چقدر زمان می برد؟

اکسپت هر مقاله پس از نظر داوران و هیات تحریریه مجله یا نظر سردبیر بین ۱۰ تا ۱۲ روز