فرایند پذیرش مقالات

الف) ثبت نام در سایت مجله و ارسال مقاله

ب) ارسال به دبیران تخصصی مجله بر اساس موضوع مقالات برای بررسی ساختار و پیشنهاد دو داور متخصص در موضوع مقاله به سردبیر مجله

ج) پس از تایید اسامی داوران از نظر سردبیر مجله،  مقالات به داوران ارسال می شود

د) مقالاتی که به تایید دو داور برسند و نمره قبولی آورده باشند ، برای بررسی قبولی نهایی به جلسه هیات تحریریه برده می شوند.

ه) تایید نهایی و رفتن برای فرآیند چاپ یا نمایه شدن در سایت