اصول اخلاقی انتشار مقاله

الف- هر گونه برداشت اطلاعات و آمار و کپی برداری از مقالات و کتاب ها، گزارشات تحقیقی سازمان ها ، پایان نامه ها و اسناد ومدارک و نقشه ها بایستی با ذکر منابع  بوده و رعایت اصول اخلاقی انجام گردد در غیر این صورت  نویسنده مسئول برای مدت دو سال از دریافت مقاله محروم شده و عواقب آن متوجه نویسندگان است. 

ب- مجله از طریق دبیران تخصصی موضوع رعایت امانتداری طرح های پژوهشی و هر گونه کپی رایت از مقالات دیگران را کنترل خواهد نمود