چاپ کتاب ژئومورفولوژی قلمروهای بیابانی توسط نویسندگان دکتر بهنیافر و دکتر قنبرزاده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1398

چاپ کتاب ژئومورفولوژی قلمروهای بیابانی  توسط نویسندگان دکتر بهنیافر و دکتر قنبرزاده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1398

کتاب ژئومورفولوژی کارست (تالیف دکتر بهنیافر و دکتر قنبرزاده) توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به چاپ رسید 1395